Quản lý dự án là gì

Quản lý dự án là hoạt động lên kế hoạch và tổ chức sử dụng các nguồn lực sẵn có của công ty hợp lý, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Bikes

This user has no bikes yet!